EKONÓM EMK, s.r.o.

Poskytujeme profesionálne účtovnícke služby, aj pre zahraničné spoločnosti podľa slovenskej legislatívy s dôrazom na precízne, dôverné a efektívne spracovanie.

Potrebujete pomoc ohľadom účtovníctva alebo ekonomického poradenstva?
7

Svedomito zachádzame do podrobností, nič nám neunikne.

5

Obojstranná dôvera vedie k spoločnému cieľu.

accountant-accounting-adviser-advisor-159804

Na základe obojstrannej dôvery a precíznosti dosahujeme najvyššiu efektivitu.

7

Svedomito zachádzame do podrobností, nič nám neunikne.

5

Obojstranná dôvera vedie k spoločnému cieľu.

accountant-accounting-adviser-advisor-159804

Na základe obojstrannej dôvery a precíznosti dosahujeme najvyššiu efektivitu.

Ekonomické služby

Ekonomické služby

Mzdy

Mzdy

Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Podojné účtovníctvo

numbers-money-calculating-calculation

O nás

Poskytujeme profesionálne účtovnícke služby, aj pre zahraničné spoločnosťi podľa slovenskej legislatívy s dôrazom na precízne, dôverné a efektíve spracovanie.
Už viac ako 20 rokov pracujeme v oblasti účtovníctva a ekonomického poradenstva. Počas našej dlhoročnej praxe sme riešili všetky úkony spojené s našou činnosťou (audity, kontroly DÚ, a pod.)
Účtovnícke služby prevádzkujeme v našej kancelárii, alebo podľa dohody aj priamo u zákazníka.
Pri spracovávaní účtovnej a mzdovej agendy využívame počítačové programy: MRP a POHODA. Ale vieme sa prispôsobiť aj iným.

numbers-money-calculating-calculation

O nás

Poskytujeme profesionálne účtovnícke služby, aj pre zahraničné spoločnosťi podľa slovenskej legislatívy s dôrazom na precízne, dôverné a efektíve spracovanie.
Už viac ako 20 rokov pracujeme v oblasti účtovníctva a ekonomického poradenstva. Počas našej dlhoročnej praxe sme riešili všetky úkony spojené s našou činnosťou (audity, kontroly DÚ, a pod.)
Účtovnícke služby prevádzkujeme v našej kancelárii, alebo podľa dohody aj priamo u zákazníka.
Pri spracovávaní účtovnej a mzdovej agendy využívame počítačové programy: MRP a POHODA. Ale vieme sa prispôsobiť aj iným.

Mzdy
Mzdy
V rámci personalistiky a spracovania miezd ponúkame nasledujúce služby:

    pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody obrigádnickej práci študentov
    prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
    výpočet miezd vrátane potrebných výstupov
    výkazy pre poisťovne a daňový úrad a ich doručovanie
    elektronické zastupovanie s poisťovňami a daňovým úradom
    príkazy na úhradu do banky na odvod miezd, poistení, dane zo závislej činnosti a zrážok zo mzdy
    zápočtový list, výplatné pásky, ročné zúčtovanie dane, potvrdenia
    doklady týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru zamestnancov

Jednoduché účtovníctvo
Jednoduché účtovníctvo
    Vedenie peňažného denníka (zápis účtovných prípadov)
    Vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
    Vedenie evidencie majetku
    Vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolne asúhrnné výkazy
    Vedenie ostatných účtovných kníh
    Spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku azáväzkoch, inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb
    Elektronické podávanie daňových priznaní a účtovných závierok
Accounting.

Mzdy

V rámci personalistiky a spracovania miezd ponúkame nasledujúce služby:

    pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práci študentov
    prihlásenie a odhlásenie zamestnancov vSociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
    výpočet miezd vrátane potrebných výstupov
    výkazy pre poisťovne a daňový úrad a ich doručovanie
    elektronické zastupovanie s poisťovňami a daňovým úradom
    príkazy na úhradu do banky na odvod miezd, poistení, dane zo závislej činnosti a zrážok zo mzdy
    zápočtový list, výplatné pásky, ročné zúčtovanie dane, potvrdenia
    doklady týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru zamestnancov

taxes-accounting-business

Jednoduché účtovníctvo

    Vedenie peňažného denníka (zápis účtovných prípadov)
    Vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov (evidencia dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
    Vedenie evidencie majetku
    Vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolne asúhrnné výkazy
    Vedenie ostatných účtovných kníh
    Spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavovanie Výkazu o príjmoch a výdavkoch a Výkazu o majetku azáväzkoch, inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb
    Elektronické podávanie daňových priznaní a účtovných závierok

Podvojné účtovníctvo
Podvojné účtovníctvo
   Vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov (zoznam dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
Vedenie evidencie majetku
Vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolne asúhrnné výkazy
Spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
Spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavenie výkazov účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov astrát, Poznámky, inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Elektronické podávanie daňových priznaní a účtovných závierok
Ekonomické služby
Ekonomické služby
Profesionálne účtovnícke služby pre domáce ale aj zahraničné spoločnosti, ktoré potrebujú viesť účtovníctvo podľa slovenskej legislatívy s dôrazom na kvalitné, precízne a včasné spracovanie
Bookkeeping-and-Accounting-Services

Podvojné účtovníctvo

Vedenie hlavnej knihy (zápis účtovných prípadov z vecného hľadiska)
Vedenie evidencie pohľadávok a záväzkov (zoznam dodávateľských a odberateľských faktúr, prehľad o uhradených a neuhradených faktúrach)
Vedenie evidencie majetku
Vedenie DPH evidencie a vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty, kontrolne asúhrnné výkazy
Spracovanie podkladov pre výkazníctvo, štatistické výkazy
Spracovanie ročnej účtovnej závierky (zostavenie výkazov účtovnej závierky – Súvaha, Výkaz ziskov astrát, Poznámky, inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov) a zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb
Elektronické podávanie daňových priznaní a účtovných závierok

topic_economy-finance_stock-exchange-chart

Ekonomické služby

Profesionálne účtovnícke služby pre domáce ale aj zahraničné spoločnosti, ktoré potrebujú viesť účtovníctvo podľa slovenskej legislatívy s dôrazom na kvalitné, precízne a včasné spracovanie

Údaje máp
Údaje máp ©2019
Údaje mápÚdaje máp ©2019
Údaje máp ©2019

Kontakty

Edita Patschová

Telefón: +421 905 525 490
e-mail: patschova@ekonomEMK.sk

Maroš Kúšik (English speaking)

Telefón: +421 905 011 780
e-mail: kusik@ekonomEMK.sk

Kontakty

Edita Patschová

Telefón: +421 905 525 490
e-mail: patschova@ekonomEMK.sk

Maroš Kúšik (English speaking)

Telefón: +421 905 011 780
e-mail: kusik@ekonomEMK.sk